UNSOLICITED CONTENT POLICY

Introduction

False Prophet & The Blood Moons sp. z o.o. ("FPBM") nor its employees, co-workers or other representatives of FPBM shall consider unsolicited content/materials, i.e. including but not exclusively: ideas presented to FPBM for the game, product, technology, process, production plans, marketing plans, new product or service names, new use of products or services already in circulation (“Submissions”). Therefore, FPBM recommends refraining from sending/transmitting to FPBM in any way, any unsolicited ideas, creative works, conceptual work, graphics or any other type of work in any form or format. If, despite the aforementioned FPBM recommendations, anyone decides to transfer the FPBM in any way or manner the above content, the submitter does so at their own risk and responsibility, wherein all Submissions to FPBM will be subject to the following rules defining the FPBM Policy regarding unsolicited content (Submissions).

Submission Rules

By providing FPBM with any content (making a Submission), you agree to the following:

  1. Submissions, including their entire content, upon their delivery to FPBM, become the property of FPBM to the extent permitted by law, without any form of compensation and/or remuneration to their authors/contributors;
  2. FPBM has the right to redistribute and/or use such Submissions, including their contents, in any way and for any purpose;
  3. FPBM is not obliged to consider Submission or reply to the Sender’s letter, email etc.;
  4. FPBM is not required to maintain confidentiality in respect of the Submissions.

 

[Polish version]

Polityka Niezamówionych Treści

Wprowadzenie 

False Prophet & The Blood Moons sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FPBM”) ani jej pracownicy, współpracownicy lub inni przedstawiciele nie rozpatrują niezamawianych treści / materiałów, tj. między innymi, ale nie wyłącznie: przedkładanych FPBM pomysłów na grę, produkt, technologię, proces, plany produkcyjne, plany marketingowe, nowe nazwy produktów lub usług, nowe użycie produktów lub usług znajdujących się już w obiegu („Przedłożenia”). Rekomendujemy zatem powstrzymanie się przed wysyłaniem / przekazaniem nam w inny sposób jakichkolwiek niezamówionych pomysłów, kreatywnych prac, prac koncepcyjnych, grafik lub wszelkiego innego rodzaju prac w jakiejkolwiek formie lub formacie. Jeżeli mimo powyższego zalecenia zdecydujesz się na przekazanie nam ww. treści, dowolną drogą i w dowolny sposób, czynisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś wszelkie Przedłożenia wobec FPBM będą podlegały poniższym zasadom określającym naszą Politykę w zakresie niezamówionych treści (Przedłożeń). 

Zasady Przedłożenia

Przekazując nam wszelkie treści (dokonując Przedłożenia), wyrażasz zgodę na to, że: 

  1. Przedłożenia, w tym cała ich treść / zawartość, z chwilą ich doręczenia FPBM, stają się naszą własnością w zakresie dopuszczanym przez prawo, bez jakiejkolwiek formy rekompensaty i / lub wynagrodzenia dla ich autorów / osób przekazujących; 
  2. FPBM ma prawo do ponownego dystrybuowania i / lub użycia takich Przedłożeń, włączając ich zawartość, w jakikolwiek sposób i dla jakichkolwiek celów; 
  3. FPBM nie ma obowiązku rozpatrzenia Przedłożenia ani udzielenia odpowiedzi na Twój list, e-mail etc.; 
  4. FPBM nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Przedłożeń.